Zorg voor cliënten in een instelling - VVT-tool

Zorg voor cliënten in een instelling

Auteur: Merel Bastiaansen

De zorgbehoefteDe zorgbehoefte

Mensen die niet meer thuis kunnen wonen door een ziekte, aandoening, handicap of ouderdom hebben behoefte aan Verpleging en Verzorging (V&V). Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg en opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, dient het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie af te geven. Deze indicaties vallen sinds 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en geven een globale omschrijving van de benodigde zorg af in het zogenaamde zorgprofiel.

De zorgprofielen

Voor 2015 werd het zorgprofiel nog zorgzwaartepakket (ZZP) genoemd, die gefinancierd werden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Iedere ZZP representeerde een cliëntengroep met een specifieke aandoening of ziektebeeld. Op basis van het ZZP dat de cliënt kreeg toegewezen, kon de instelling waar de cliënt was opgenomen een vast bedrag declareren. De gedachte achter de ZZP en de vergoeding ervan, was dat de zorgbehoefte van de cliënt gevangen zit in het pakket en de nodige direct- en indirect gebonden zorg voor de cliënt hiervan betaald kon worden.

Vanaf 2015 is deze vorm van zorg overgeheveld naar de Wlz. Zodra iemand recht heeft op zorg vanuit de Wlz, staat in het zorgprofiel beschreven welke zorg iemand nodig heeft. Afgestemd op de aandoening of beperking(en) bepaalt het CIZ welk zorgprofiel het beste past bij de situatie van de persoon.

De juiste zorg

De juiste zorg op het juiste moment, geleverd door de juiste professionals blijft het uitgangspunt. Het zorgprofiel geeft een goede basis voor het inrichten van de zorg rondom de cliënt. Daarbij blijft het van belang om naar de cliënt te kijken als persoon waarbij persoonlijke wensen meegenomen worden in het zorgproces en de uitvoering van de zorg. Ondanks dat er niet altijd meer gewerkt wordt vanuit zorgzwaartepakketten biedt dit tevens een houvast voor het opstellen van de financiële kaders die nodig zijn bij het inrichten van de juiste zorg. Naast de financiële uitdagingen lees je in de blog ‘Capaciteitsmanagement’ meer over de uitdagingen binnen de Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT).

Ondersteuning vanuit Ximius en de software

Bij Ximius ondersteunen we organisaties bij het inrichten van capaciteitsmanagement in uw organisatie. Binnen het gedachtegoed van capaciteitsmanagement staat het afstemmen van de zorgvraag op het aanbod centraal. De zorgvraag zal daarbij voortkomen uit het zorgprofiel en de aanvullende wensen van de cliënt. Aan de hand van deze vraag maken we de vertaalslag naar de benodigde capaciteiten op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau.

Naast de ondersteuning vanuit Ximius bieden we de mogelijkheid om de VVT-tool in te zetten. Binnen deze tool kunnen namelijk de zorgprofielen van zowel het huidige cliëntenbestand als de voorspelling van het toekomstige cliëntenbestand worden geïmporteerd. Op basis van deze profielen en de zorgbehoefte die daaraan gekoppeld is, maakt de tool een vertaling naar het aantal uren die ingezet mogen worden om aan deze behoefte te voldoen. Binnen het aantal uren wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatie gebonden activiteiten en cliëntgebonden activiteiten om meer inzicht te krijgen in de uren die effectief binnen een team gepland moeten worden. Bovendien kan het totale FTE plaatje binnen het team of de afdeling worden berekend op basis van de zorgbehoefte van de desbetreffende cliënten.

Door de ondersteuning en implementatie van Ximius wordt het identificeren van de juiste zorgbehoefte en de vertaling naar personele inzet vergemakkelijkt. Wilt u meer weten over de zorgbehoefte in relatie tot de personele inzet in uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.